Tiết kiệm thông minh,
rinh liền khuyến mại

Chương trình khuyến mại dành cho người dùng lần đầu tiên tham gia thành công nhóm tiết kiệm. Nhận ngay 50.000 đồng khuyến mại khi tham gia nhóm tiết kiệm bất kỳ cùng bạn bè hoặc tạo nhóm Tiết Kiệm Cộng Dồn.

 • Tham gia Tiết Kiệm Nhóm
 • Xem khuyến mại cho Trưởng nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá tại đây

Khuyến mại người dùng

Khuyến mại người dùng

Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Chương trình khuyến mại dành cho người dùng mới lần đầu tiên tham gia thành công vào nhóm tiết kiệm đầu tiên.

Thể lệ: Mỗi người dùng lần đầu tiên tham gia vào một nhóm tiết kiệm thành công sẽ được nhận 50,000 VND. 

Điều kiện áp dụng:

 • Khuyến mại áp dụng cho thành viên nhóm Tiết Kiệm Cộng Dồn, thành viên nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá; và trưởng nhóm của nhóm Tiết Kiệm Cộng Dồn.
 • Nhóm tiết kiệm phải được vận hành thành công trước khi người dùng nhận được khuyến mại.
 • Nếu vì bất kỳ lí do nào nhóm tiết kiệm bị tạm dừng, tiền khuyến mại sẽ được thu hồi.

Đối tượng áp dụng:

 • Khuyến mại áp dụng đối với người dùng mới của ứng dụng Tiết Kiệm Nhóm khi tham gia thành công nhóm tiết kiệm đầu tiên kể từ khi tạo tài khoản.
 • Người dùng mới được định nghĩa là người dùng chưa tham gia thành công bất kỳ nhóm tiết kiệm nào với vị trí thành viên hoặc trưởng nhóm.
 • Khuyến mại này không áp dụng cho những trưởng nhóm của nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá được nhận khuyến mại “Thêm bạn, Thêm khuyến mại”.

Thời gian áp dụng:

 • Khuyến mại được áp dụng từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2016 hoặc đến khi có thông báo mới từ Trust Circle.

Hình thức khuyến mại:

 • Tiền khuyến mại được cộng vào tài khoản khuyến mại của người dùng thoả mãn điều kiện.

Chương trình khuyến mại dành cho người dùng mới lần đầu tiên tham gia thành công vào nhóm tiết kiệm đầu tiên.

Thể lệ: Mỗi người dùng lần đầu tiên tham gia vào một nhóm tiết kiệm thành công sẽ được nhận 50,000 VND. 

Điều kiện áp dụng:

 • Khuyến mại áp dụng cho thành viên nhóm Tiết Kiệm Cộng Dồn, thành viên nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá; và trưởng nhóm của nhóm Tiết Kiệm Cộng Dồn.
 • Nhóm tiết kiệm phải được vận hành thành công trước khi người dùng nhận được khuyến mại.
 • Nếu vì bất kỳ lí do nào nhóm tiết kiệm bị tạm dừng, tiền khuyến mại sẽ được thu hồi.

Đối tượng áp dụng:

 • Khuyến mại áp dụng đối với người dùng mới của ứng dụng Tiết Kiệm Nhóm khi tham gia thành công nhóm tiết kiệm đầu tiên kể từ khi tạo tài khoản.
 • Người dùng mới được định nghĩa là người dùng chưa tham gia thành công bất kỳ nhóm tiết kiệm nào với vị trí thành viên hoặc trưởng nhóm.
 • Khuyến mại này không áp dụng cho những trưởng nhóm của nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá được nhận khuyến mại “Thêm bạn, Thêm khuyến mại”.

Thời gian áp dụng:

 • Khuyến mại được áp dụng từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2016 hoặc đến khi có thông báo mới từ Trust Circle.

Hình thức khuyến mại:

 • Tiền khuyến mại được cộng vào tài khoản khuyến mại của người dùng thoả mãn điều kiện.

Giải thích khuyến mại người dùng

Giải thích khuyến mại người dùng

Người dùng mới

Người dùng mới

 • Người dùng mới được định nghĩa là người dùng chưa tham gia thành công bất kỳ nhóm tiết kiệm nào với vị trí thành viên hoặc trưởng nhóm.
 • Người dùng mới được định nghĩa là người dùng chưa tham gia thành công bất kỳ nhóm tiết kiệm nào với vị trí thành viên hoặc trưởng nhóm.

Tiền khuyến mại

Tiền khuyến mại

Tiền khuyến mại sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mại của người dùng được áp dụng khuyến mại:

 • Sau khi kỳ đấu giá đầu tiên của nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá kết thúc, hoặc;
 • Sau lần góp tiền đầu tiên của nhóm Tiết Kiệm Cộng Dồn

Tiền khuyến mại chỉ được dùng để góp vào các nhóm tham gia nhưng không quá 50% số tiền cần góp mỗi kỳ.

Ví dụ 1: Người dùng A có tài khoản chính: 1.000.000đ và tài khoản khuyến mại: 400.000đ. Ngày 05/06/2016, A có nghĩa vụ góp tiền vào nhóm B1 là 500.000 VNĐ thì:

 • Hệ thống chỉ có thể trích từ tài khoản khuyến mại là 250.000đ (=50%*500.000đ). Số dư tài khoản khuyến mại sẽ là 150.000đ.
 • Hệ thống sẽ trích từ tài khoản chính là 250.000đ (= Số tiền cần góp là 500.000đ – Số tiền đã góp bằng tài khoản khuyến mại là 250.000đ). Số dư tài khoản chính là: 750.000đ.

Ví dụ 2: Người dùng A có tài khoản chính: 100.000đ và tài khoản khuyến mại: 200.000đ. Ngày 05/06/2016, A có nghĩa vụ góp tiền vào nhóm B1 là 500.000đ thì:

 • Hệ thống chỉ có thể trích từ tài khoản khuyến mại là: 200.000đ (không quá 50%*500.000đ). Số dư tài khoản khuyến mại sẽ là 0đ.
 • Số tiển người dùng A cần góp từ tài khoản chính là 300.000đ Người dùng A phải nộp thêm vào tài khoản Tiết Kiệm Nhóm 200.000đ để hoàn thành nghĩa vụ góp tiền của mình.

Tiền khuyến mại sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mại của người dùng được áp dụng khuyến mại:

 • Sau khi kỳ đấu giá đầu tiên của nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá kết thúc, hoặc;
 • Sau lần góp tiền đầu tiên của nhóm Tiết Kiệm Cộng Dồn

Tiền khuyến mại chỉ được dùng để góp vào các nhóm tham gia nhưng không quá 50% số tiền cần góp mỗi kỳ.

Ví dụ 1: Người dùng A có tài khoản chính: 1.000.000đ và tài khoản khuyến mại: 400.000đ. Ngày 05/06/2016, A có nghĩa vụ góp tiền vào nhóm B1 là 500.000 VNĐ thì:

 • Hệ thống chỉ có thể trích từ tài khoản khuyến mại là 250.000đ (=50%*500.000đ). Số dư tài khoản khuyến mại sẽ là 150.000đ.
 • Hệ thống sẽ trích từ tài khoản chính là 250.000đ (= Số tiền cần góp là 500.000đ – Số tiền đã góp bằng tài khoản khuyến mại là 250.000đ). Số dư tài khoản chính là: 750.000đ.

Ví dụ 2: Người dùng A có tài khoản chính: 100.000đ và tài khoản khuyến mại: 200.000đ. Ngày 05/06/2016, A có nghĩa vụ góp tiền vào nhóm B1 là 500.000đ thì:

 • Hệ thống chỉ có thể trích từ tài khoản khuyến mại là: 200.000đ (không quá 50%*500.000đ). Số dư tài khoản khuyến mại sẽ là 0đ.
 • Số tiển người dùng A cần góp từ tài khoản chính là 300.000đ Người dùng A phải nộp thêm vào tài khoản Tiết Kiệm Nhóm 200.000đ để hoàn thành nghĩa vụ góp tiền của mình.

Thay đổi

Thay đổi

Thay đổi

Thay đổi

 • Trust Circle có toàn quyền thay đổi chương trình khuyến mại vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
 • Trust Circle có toàn quyền thay đổi thời gian chi trả tiền khuyến mại khi thấy cần thiết.
 • Trust Circle có toàn quyền thay đổi chương trình khuyến mại vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
 • Trust Circle có toàn quyền thay đổi thời gian chi trả tiền khuyến mại khi thấy cần thiết.

Phòng ngừa gian lận, lợi dụng khuyến mại

Phòng ngừa gian lận, lợi dụng khuyến mại

Phòng ngừa gian lận, lợi dụng khuyến mại

Phòng ngừa gian lận, lợi dụng khuyến mại

Mục đích của chương trình khuyến mại là để khuyến khích những người dùng mới tham gia tiết kiệm cùng bạn bè, người thân với ứng dụng Tiết Kiệm Nhóm. Trust Circle nghiêm cấm tất cả các hành vi mang tính lạm dụng để trục lợi từ chương trình này. Dưới sự xem xét của Công ty, Trust Circle có toàn quyền:

 • Quyết định nếu người dùng đang có hành vi lạm dụng chương trình khuyến mại
 • Chấm dứt hoặc thu hồi lại số tiền khuyến mại đã hoặc sẽ chi trả cho những cá nhân vi phạm.

Mục đích của chương trình khuyến mại là để khuyến khích những người dùng mới tham gia tiết kiệm cùng bạn bè, người thân với ứng dụng Tiết Kiệm Nhóm. Trust Circle nghiêm cấm tất cả các hành vi mang tính lạm dụng để trục lợi từ chương trình này. Dưới sự xem xét của Công ty, Trust Circle có toàn quyền:

 • Quyết định nếu người dùng đang có hành vi lạm dụng chương trình khuyến mại
 • Chấm dứt hoặc thu hồi lại số tiền khuyến mại đã hoặc sẽ chi trả cho những cá nhân vi phạm.

Hiệu lực

Hiệu lực

Hiệu lực

Hiệu lực

 • Khuyến mại được áp dụng từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2016 hoặc đến khi có thông báo mới từ Trust Circle.
 • Trust Circle có quyền tuyên bố dừng hoặc kết thúc chương trình khuyến mại; quyết định mới này (nếu có) sẽ thay thế tất cả các thông báo trước trong trường hợp mâu thuẫn.
 • Không áp dụng chương trình khuyến mại này cho đối tượng trưởng nhóm của nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá.
 • Khuyến mại được áp dụng từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2016 hoặc đến khi có thông báo mới từ Trust Circle.
 • Trust Circle có quyền tuyên bố dừng hoặc kết thúc chương trình khuyến mại; quyết định mới này (nếu có) sẽ thay thế tất cả các thông báo trước trong trường hợp mâu thuẫn.
 • Không áp dụng chương trình khuyến mại này cho đối tượng trưởng nhóm của nhóm Tiết Kiệm Đấu Giá.